Psychological Perspective of Education (शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य)

Psychological Perspective of Education (शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य) for lu bed 1st semester
₹220.00

Tax excluded

Quantity

Buy our Latest textbook of Psychological Perspective of Education (शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य) for LU  B.Ed 1st Semester book in Hindi as per Syllabus of LU.

विभा प्रकाश, डॉ. ऋतु शर्मा

ISBN - 978-93-86488-80-0

f’k{kk ds euksoSKkfud ifjçs{;

bdkbZ 1& 'kSf{kd euksfoKku ,oa ekuo fodkl

1)       ’kSf{kd euksfoKku dh vo/kkj.kk] fof/k;k¡] {ks= ,oa d{kk&d{k fLFkfr esa muds fufgrkFkZ]

2)       ekuo o`f) ,oa fodkl dh vo/kkj.kkA

3)       ckY;koLFkk dh vo/kkj.kk ,oa fo’ks"krk,¡& 'kkjhfjd] laKkukRed] laosxkRed] lkekftd ,oa ekufld fodklA

4)       fd’kksjkoLFkk dh vo/kkj.kk ,oa fo’ks"krk,¡& 'kkjhfjd] laKkukRed] laosxkRed] lkekftd ,oa ekufld fodklA

5)       d{kk dh fLFkfr esa O;fDrxr fofHkUurkvksa dk çcU/kuA

bdkbZ 2& vf/kxe

1)       vf/kxe dh vo/kkj.kk] ç—fr] vuq{ks= ,oa vf/kxe dks çHkkfor djus okys dkjdA

2)       vf/kxe ds O;ogkjkRed mikxe&ikWoyo dk 'kkL=h; vuqcU/ku fl)kUr] fLduj dk lfØ; vuqcU/ku fl)kUr ,oa FkkuZMkbd dk ç;kl ,oa =qfV dk fl)kUr ,oa buds fufgrkFkZA

3)       vf/kxe ds laKkukRed mikxe& xsLVkYV dk vUr–f"V fl)kUr] owzuj dk [kkst vf/kxe fl)kar] xSus dk inkuqØe fl)kUr ,oa mudk 'kSf{kd fufgrkFkZA

4)       ,l&vkj fl)kUr ,oa laKkukRed fl)kUr esa vUrjA

5)       vf/kxe LFkkukUrj.k dh vo/kkj.kk] çdkj ,oa fl)kUr ,oa vf/kxe dk ldkjkRed gLrkarj.k lqfuf’pr djus esa f’k{kd dh HkwfedkA

bdkbZ 3& cqf) ,oa l`tukRed

1)       cqf) dh vo/kkj.kk] vFkZ ,oa mudh ç—frA

2)       fl)kUr& Lih;jeSu dk f}dkjd fl)kUr] FkLVZu dk xzqi rRo fl)kUr] fxyQksMZ dk cqf) çfreku fl)kUr] xkMZuj dk cgqdkjd fl)kUrA

3)       ekufld vk;q ,oa cqf)&yfC/k dh vo/kkj.kk] cqf) dk ekiuA

4)       l`tukRedrk dh vo/kkj.kk] ç—fr] cqf) ,oa l`tukRedrk esa vUrjA

5)       l`tukRed o`f) dh fof/k;k¡ ,oa çfof/k;k¡] efLr"d m}syu] leL;k lek/kku fof/k] lewg ppkZ] [ksy ç’uksÙkjh bR;kfnA

bdkbZ 4& O;fDrRo ,oa ekufld Lo

1)       O;fDrRo dk vFkZ] ç—fr ,oa O;fDrRo ds fu/kkZjd rRoA

2)       O;fDrRo ds mikxe&’khy mikxe] çdkj mikxe ,oa 'khy lg çdkj mikxeA

3)       O;fDrRo dk vkadyu& fujh{k.k] ifjfLFkfr ijh{k.k] ç’ukoyh] O;fDrRo ijh{k.k ,oa ç{ksih çfof/k;k¡A

4)       Ekkufld inkuqØe ,oa LokLF; dk vFkZ] mn~ns’;] fo’ks"krk,¡ ,oa ekufld LokLF; ds fl)kUrA

5)       j{kk ra= dh vo/kkj.kk ,oa çdkjA

LU/2022/B.ED(hindi)/01/1
48 Items
New product

15 other products in the same category: