Psychological Perspective of Education (शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य)

Psychological Perspective of Education (शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य) for lu bed 1st semester
₹220.00

Tax excluded

Quantity

विभा प्रकाश, डॉ. ऋतु शर्मा

ISBN - 978-93-86488-80-0

f’k{kk ds euksoSKkfud ifjçs{;

bdkbZ 1& 'kSf{kd euksfoKku ,oa ekuo fodkl

1)       ’kSf{kd euksfoKku dh vo/kkj.kk] fof/k;k¡] {ks= ,oa d{kk&d{k fLFkfr esa muds fufgrkFkZ]

2)       ekuo o`f) ,oa fodkl dh vo/kkj.kkA

3)       ckY;koLFkk dh vo/kkj.kk ,oa fo’ks"krk,¡& 'kkjhfjd] laKkukRed] laosxkRed] lkekftd ,oa ekufld fodklA

4)       fd’kksjkoLFkk dh vo/kkj.kk ,oa fo’ks"krk,¡& 'kkjhfjd] laKkukRed] laosxkRed] lkekftd ,oa ekufld fodklA

5)       d{kk dh fLFkfr esa O;fDrxr fofHkUurkvksa dk çcU/kuA

bdkbZ 2& vf/kxe

1)       vf/kxe dh vo/kkj.kk] ç—fr] vuq{ks= ,oa vf/kxe dks çHkkfor djus okys dkjdA

2)       vf/kxe ds O;ogkjkRed mikxe&ikWoyo dk 'kkL=h; vuqcU/ku fl)kUr] fLduj dk lfØ; vuqcU/ku fl)kUr ,oa FkkuZMkbd dk ç;kl ,oa =qfV dk fl)kUr ,oa buds fufgrkFkZA

3)       vf/kxe ds laKkukRed mikxe& xsLVkYV dk vUr–f"V fl)kUr] owzuj dk [kkst vf/kxe fl)kar] xSus dk inkuqØe fl)kUr ,oa mudk 'kSf{kd fufgrkFkZA

4)       ,l&vkj fl)kUr ,oa laKkukRed fl)kUr esa vUrjA

5)       vf/kxe LFkkukUrj.k dh vo/kkj.kk] çdkj ,oa fl)kUr ,oa vf/kxe dk ldkjkRed gLrkarj.k lqfuf’pr djus esa f’k{kd dh HkwfedkA

bdkbZ 3& cqf) ,oa l`tukRed

1)       cqf) dh vo/kkj.kk] vFkZ ,oa mudh ç—frA

2)       fl)kUr& Lih;jeSu dk f}dkjd fl)kUr] FkLVZu dk xzqi rRo fl)kUr] fxyQksMZ dk cqf) çfreku fl)kUr] xkMZuj dk cgqdkjd fl)kUrA

3)       ekufld vk;q ,oa cqf)&yfC/k dh vo/kkj.kk] cqf) dk ekiuA

4)       l`tukRedrk dh vo/kkj.kk] ç—fr] cqf) ,oa l`tukRedrk esa vUrjA

5)       l`tukRed o`f) dh fof/k;k¡ ,oa çfof/k;k¡] efLr"d m}syu] leL;k lek/kku fof/k] lewg ppkZ] [ksy ç’uksÙkjh bR;kfnA

bdkbZ 4& O;fDrRo ,oa ekufld Lo

1)       O;fDrRo dk vFkZ] ç—fr ,oa O;fDrRo ds fu/kkZjd rRoA

2)       O;fDrRo ds mikxe&’khy mikxe] çdkj mikxe ,oa 'khy lg çdkj mikxeA

3)       O;fDrRo dk vkadyu& fujh{k.k] ifjfLFkfr ijh{k.k] ç’ukoyh] O;fDrRo ijh{k.k ,oa ç{ksih çfof/k;k¡A

4)       Ekkufld inkuqØe ,oa LokLF; dk vFkZ] mn~ns’;] fo’ks"krk,¡ ,oa ekufld LokLF; ds fl)kUrA

5)       j{kk ra= dh vo/kkj.kk ,oa çdkjA

LU/2022/B.ED(hindi)/01/1
48 Items
New product

15 other products in the same category: